Do polskiego porządku prawnego zostało wprowadzone pojęcie cyberprzestrzeni. Definicja tego niezwykle ważnego w zinformatyzowanym świecie pojęcia została zawarta w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Wskazana nowelizacja określa cyberprzestrzeń jako „przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji tworzoną przez systemy teleinformatyczne, określone w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne”.

          Nowelizacja nadaje organom państwa szczególne uprawnienia w przypadku zaistnienia zagrożenia dla funkcjonowania państwa w wyniku działań w cyberprzestrzeni.