Prawo farmaceutyczne i medyczne

W związku z bogatym doświadczeniem w zakresie działań marketingowych i reklamy, Kancelaria oferuje obsługę prawną w przedmiocie ograniczeń dotyczących promocji i reklamy produktów leczniczych oraz suplementów diety. Opiniujemy projekty reklam i innych działań marketingowych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa farmaceutycznego, ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz prawem unijnym. Mając na względzie obowiązujące w powyższym zakresie ograniczenia oraz praktykę, doradzamy naszym Klientom najlepsze rozwiązania.

Reklama i promocja produktów leczniczych:

 • doradztwo w zakresie kampanii reklamowej adresowanej zarówno do wiadomości publicznej, jak i do lekarzy i farmaceutów,
 • ocena zgodności reklamy z przepisami prawa farmaceutycznego, zasadami uczciwej konkurencji i prawem unijnym, w szczególności oceniamy, czy nie jest reklamą wprowadzającą w błąd,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przed Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, sądami administracyjnymi oraz w sporach z konkurentami przed sądami cywilnymi.

Sponsoring firm farmaceutycznych, jako forma reklamy produktów leczniczych:

 • doradztwo w zakresie organizowania i finansowania spotkań promocyjnych produktów leczniczych dla lekarzy,
 • doradztwo w zakresie sponsorowania konferencji, zjazdów i kongresów naukowych dla lekarzy,
 • ocena możliwości i ryzyka związanego z oferowaniem i wręczaniem lekarzom prezentów przez firmy farmaceutyczne.

Reklama i promocja suplementów diety:

 • ocena zgodności reklamy z przepisami prawa farmaceutycznego, ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz prawem unijnym (analiza merytoryczna, ocena ryzyka),
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przed organami administracji, w tym przed Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym,
 • przygotowywanie wniosków oraz pism wyjaśniających w postępowaniach przed organami administracji,
 • sporządzanie odwołań od decyzji wydanych przez organy administracji,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przed sądami administracyjnymi (Wojewódzkie Sądy Administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny) oraz przed sądami cywilnymi.

Prowadzimy bieżący monitoring zmian wprowadzanych w przepisach prawa polskiego oraz unijnego, dotyczących reklamy i promocji produktów leczniczych oraz suplementów diety.
Zezwolenia dot. wprowadzania produktów leczniczych i suplementów diety do obrotu:

 • doradztwo dotyczące produktów leczniczych suplementów diety, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, w tym zwłaszcza:
 • reprezentowanie klientów przed organami i instytucjami kontrolującymi sektor farmaceutyczny, (Główny Inspektor Farmaceutyczny, Główny Inspektor Sanitarny, organy terenowe, instytucje samoregulacji),
 • doradztwo i kompleksowa obsługa w zakresie uzyskiwania zezwoleń na wytwarzanie i wprowadzenie do obrotu, jak również w zakresie wycofywania produktów medycznych z obrotu.
  Zgodność oznaczeń produktów leczniczych i suplementów diety z prawem:
 • ocena prawidłowości oznakowania produktów leczniczych oraz suplementów diety ( w tym zagadnienia z zakresu ochrony znaków towarowych).

Sprawy podatkowe:

 • doradztwo w kwestiach podatkowych związanych z funkcjonowaniem branży farmaceutycznej.

…………………………….
Błędy lekarskie:

 • reprezentowanie w postępowaniach przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, sądami cywilnymi oraz dyscyplinarnymi,
 • pomoc w ochronie dóbr osobistych,
 • doradztwo w rozwiązywaniu szeroko pojętych problemów prawnych na linii lekarz – pacjent.

 

 

kontakt:

Mail: kancelaria@kalwas.pl 

 

 

 
Jesteśmy członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Niezależnych Kancelarii Prawniczych – TELFA    
     

Zapraszamy do naszego biura prasowego: