Prawo zamówień publicznych

W zakresie prawa zamówień publicznych kancelaria oferuje pomoc związaną z:

KOMPLEKSOWYM WSPARCIEM ZAMAWIAJĄCYCH POPRZEZ:

 1. Wsparcie zamawiającego w przypadku wniesienia przez wykonawców lub uprawnione instytucje środków ochrony prawnej:
  1. Przygotowanie odpowiedzi na przekazane przez wykonawców informacje o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której był on zobowiązany na podstawie ustawy,
  2. Opracowanie odpowiedzi na odwołania wnoszone przez wykonawców,
  3. Reprezentacja zamawiającego przed KIO lub sądem okręgowym.
 2. Wsparcie prawne przy ocenie zasadności objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa fragmentów ofert lub wniosków.
 3. Doradztwo w przypadku zaistnienia zmowy przetargowej.
 4. Doradztwo prawne, w przypadku konieczności wprowadzania zmian w treści wcześniej zawartych umów w sprawie zamówień publicznych.
 5. Przygotowanie odwołań od wyników pokontrolnych.

 

Ponadto we współpracy z firmą doradczą iTexa sp. z o.o. oferujemy:

 1. Pomoc prawną w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmującą weryfikację:
  1. zgodności opisu przedmiotu zamówienia z wymaganiami prawa,
  2. wymagań stawianym wykonawcom,
  3. listy wymaganych dokumentów,
  4. istotnych postanowień umowy lub wzoru umowy.
 2. Wsparcie, doradztwo i udział w pracach komisji przetargowych.
 3. Pomoc w przygotowaniu odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące opisu przedmiotu zamówienia oraz spraw formalno-prawnych prowadzonego postępowania.
 4. Pomoc w sporządzaniu protokołów postępowania.

 

KOMPLEKSOWYM WSPARCIEM WYKONAWCÓW POPRZEZ:

 1. Przygotowanie pism związanych z wnoszeniem środków ochrony prawnej:
  1. informacji o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której był on zobowiązany na podstawie ustawy,
  2. odwołania i skargi do sądu okręgowego.
 2. Reprezentacja wykonawcy przed KIO lub sądem okręgowym.
 3. Reprezentacja wykonawcy w postępowaniach dotyczących zmowy przetargowej lub naruszeniu nieuczciwej konkurencji.
 4. Wsparcie prawne przy ocenie zasadności objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa fragmentów ofert lub wniosków.

Ponadto we współpracy z firmą doradczą iTexa Sp. z o.o. świadczymy:

 1. Pomoc prawną w ocenie prawidłowości przygotowania ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod kątem zastosowania środków odwoławczych poprzez weryfikację:
  1. zgodności opisu przedmiotu zamówienia z wymaganiami prawa,
  2. wymagań stawianych wykonawcom,
  3. listy wymaganych dokumentów,
  4. istotnych postanowień umowy lub wzoru umowy pod względem zachowania zasady równości jej stron, równego traktowania wykonawców, zachowania zasad uczciwej konkurencji oraz ryzyk związanych z realizacją umowy.
 2. Pomoc w przygotowaniu pytań wykonawcy dotyczących spraw formalno-prawnych prowadzonego postępowania.
 3. Weryfikację przygotowanej przez wykonawcę oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pod kątem zgodności z SIWZ.

 

Szczególnie specjalizujemy się w zamówieniach publicznych dotyczących teleinformatyki, farmacji i medycyny, ochrony środowiska.

 

  

 

 

 
Jesteśmy członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Niezależnych Kancelarii Prawniczych – TELFA    
     

Zapraszamy do naszego biura prasowego: